محیط شناسی روابط فرهنگی

نگاه مردم فلسطین درخصوص جنگ و آینده فلسطین چگونه است؟

شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
نویسنده:

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در مدت 5-10 مارس در کرانه باختری و غزه انجام داده است. این نظرسنجی در غزه در مناطقی صورت گرفته که درگیری ها در آن کمتر می باشد مانند: بخشی از خانیونس و رفح و مرکز نوار غزه و برای نمونه شمال غزه…

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در مدت 5-10 مارس در کرانه باختری و غزه انجام داده است. این نظرسنجی در غزه در مناطقی صورت گرفته که درگیری ها در آن کمتر می باشد مانند: بخشی از خانیونس و رفح و مرکز نوار غزه و برای نمونه شمال غزه را شامل نشده است. همچنین این نظرسنجی با مشارکت 1580 شخص انجام شده است که از این میان با 830 نفر از آنان در کرانه باختری و 750 نفر در غزه دیدار رو در رو انجام شد.

عملیات 7 اکتبر و سناریوهای حمله به رفح

در این زمینه 71% معتقدند تصمیم حماس در حمله 7 اکتبر درست بوده است. همچنین درخصوص سهیم شدن این جنگ در زنده شدن قضیه فلسطین و منتهی شدن آن به تأسیس کشور فلسطین 75% باور دارند این جنگ در چنین امری سهیم شده است و 22% پاسخشان منفی است.

درخصوص واکنش اهالی رفح و آوارگان در صورت انجام عملیاتی زمینی در آن توسط رژیم صهیونیستی و احتمال فرار به سوی مرز با مصر، 24% از ساکنان غزه معتقدند چنین امری رخ خواهد داد و 50% از ساکنان کرانه باختری با این میزان از ساکنان غزه هم نظر هستند و در نتیجه به طور میانگین پاسخ 40% در این خصوص مثبت است. سپس پرسش بعدی در این زمینه پیش بینی واکنش نیروهای مرزبانی مصر در صورت رخ دادن موضوع فرار بوده است که در این زمینه 68% از ساکنان غزه معتقدند نیروهای مصری به سوی مردم شلیک خواهند کرد و 55% از ساکنان کرانه باختری هم همین نظر را دارند و به صورت میانگین این باور 61% از فلسطینیان است.

سؤال دیگر در این خصوص راجع به واکنش ساکنان نوار غزه به احتمال سقوط دیوار مرزی میان مصر و غزه بوده است مبنی بر این که آیا خانه و پناهگاه هایشان را ترک خواهند کرد؟ در این خصوص 68.7% پاسخشان منفی و 25.3% پاسخشان مثبت بوده است.

پیش بینی ها درخصوص آتش بس و پیروز جنگ

درخصوص آینده روند جنگ 27% از ساکنان نوار غزه معتقدند آتش بس دائمی رخ خواهد داد و 50% از ساکنان کرانه باختری با آنان هم نظر هستند و این احتمال باور 40% از شرکت کنندگان است. اما از سویی دیگر 38% دیگر از ساکنان غزه باور دارند جنگ ادامه خواهد یافت و 20% از ساکنان کرانه باختری با آنان هم عقیده هستند و این سناریو نظر 27% از شرکت کنندگان است. کما این که 26% از ساکنان غزه معتقدند دامنه جنگ از نظر منطقه ای گسترش خواهد یافت و همین عقیده را 25% از ساکنان کرانه باختری دارند و این باور میانگین 25% از شرکت کنندگان است.

درخصوص پیروز جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هم در نوار غزه 56% معتقدند حماس پیروز جنگ خواهد شد و 19% هم معتقدند رژیم صهیونیستی پیروز خواهد بود و 17% هم معتقدند هیچکدام پیروز نخواهند شد. این موضوع در کرانه باختری بدین شکل است: 69% حماس، 3% رژیم صهیونیستی و 19% هیچکدام و به طور میانگین هم 64% باور دارند حماس پیروز می شود و 9% باور دارند رژیم صهیونیستی پیروز خواهد بود و به عقیده 18% هم پیروزی از آن هیچکدام نخواهد بود.

چه کسی پس از جنگ بر غزه حکومت خواهد کرد؟

59% از هر کدام از ساکنان غزه و کرانه باختری معتقدند حماس بر غزه حکومت خواهد کرد و 5% معتقدند رژیم صهیونیستی حاکم غزه خواهد بود. از سویی دیگر 9% باور دارند تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس و 9% هم باور دارند تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس بر غزه تسلط خواهد یافت و 2% هم معتقدند حاکمیت غزه در دست کشوری عربی یا چند کشور عربی و 2% هم فکر می کنند این امر برعهده سازمان ملل خواهد بود.

اما همین سؤال این بار بدین شکل پرسیده شده است که شرکت کنندگان خودشان دوست دارند چه کسی حاکم غزه باشد؟ در این زمینه 52% از ساکنان نوار غزه، 64% از ساکنان کرانه باختری و 59% از میانگین آن ها حماس را ترجیح می دهند. همچنین 21% از ساکنان غزه خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و 19% با محمود عباس هستند و 8% از ساکنان کرانه باختری خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و 6% با وی می باشند و به طور میانگین 13% خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و 11% خواهان حاکمیت این تشکیلات با وی می باشند. همچنین 5% از ساکنان غزه دوست دارند کشوری عربی بر آنان حاکم شود و 1% از ساکنان کرانه باختری این آرزو را دارند و این آرزوی میانگین 3% ازآنان است و در غزه و کرانه باختری هم 1% می خواهند رژیم صهیونیستی بر آن منطقه حاکم شود و همین امر هم برای سازمان ملل صادق است.

همچنین در پاسخ به انتشار نیروهایی از ارتش ترکیه در غزه با موافقت حماس و حمایت بین المللی 51% از ساکنان غزه و 34% از ساکنان کرانه باختری و میانگین 41% با این طرح موافق هستند و از سویی دیگر 48% از ساکنان نوار غزه و 57% از ساکنان کرانه باختری و 54% از میانگین آنان با این طرح مخالف می باشند.

کما این که در پاسخ به طرح آمریکا برای تشکیل ائتلافی عربی و اصلاح تشکیلات خودگردان و بازگشت به مذاکرات راه حل دو کشور و پس از آن عادی سازی روابط عربی صهیونیستی، 36% از مردم غزه، 14% از مردم کرانه باختری و با میانگین 23% با این موضوع موافق هستند و از آن سمت 61% از مردم غزه و 80% از مردم کرانه باختری و 73% از میانگین دو طرف با چنین طرحی مخالف می باشند.

میزان رضایت از طرف های داخلی و منطقه ای و بین المللی

درخصوص طرف های داخلی و به طور مشخص حماس میزان رضایت از آن در نوار غزه 62% و در کرانه باختری 75% و به طور میانگین 72% است. در همین راستا میزان رضایت از یحیی السنوار در نوار غزه 52% و در کرانه باختری 68% و به طور میانگین 61% می باشد و از فتح هم در نوار غزه 32% و در کرانه باختری 24% و به طور میانگین 27% رضایت دارند و در نهایت هم از محمود عباس در غزه 22% و در کرانه باختری 8% و به طور میانگین 14% راضی هستند.

درخصوص طرف های عربی و منطقه ای و به طور مشخص ایران، میزان رضایت از آن در غزه 40% و در کرانه باختری 23% و به طور میانگین 22% است. این میزان درخصوص حزب الله و در غزه 52% و در کرانه باختری 44% و به طور میانگین 48% است. اما میزان رضایت از یمن در میان مردم غزه 75% و در میان مردم کرانه باختری 88% و به طور میانگین 83% می باشد. همچنین درخصوص اردن 36% از مردم غزه و 12% از مردم کرانه باختری و به طور میانگین 22% رضایت دارند و از مصر هم 23% از مردم غزه 5% از مردم کرانه باختری و 12% هم به طور میانگین رضایت دارند.

در زمینه طرف های بین المللی و به طور مشخص سازمان ملل 11% در غزه و 4% در کرانه باختری و به طور میانگین 6% از آن رضایت دارند و در غزه و کرانه باختری هر کدام 1% از آمریکا راضی هستند و برای روسیه هم در غزه 16% و در کرانه باختری 21% و به طور میانگین 19% از آن راضی هستند.

 

پيش بينى نتايج انتخابات در فلسطين

با فرض برگزارى انتخابات با مشاركت مروان البرغوثى و محمود عباس از فتح و اسماعيل هنيه از حماس در غزه 39‎%‎ و در كرانه باخترى 41‎%‎ و به طور ميانگين 40‎%‎ به مروان البرغوثى رأى خواهند داد. ميزان آراى اسماعيل هنيه 34‎%‎ در غزه، 16‎%‎ در كرانه باخترى و به طور ميانگين 23‎%‎ خواهد بود. آراى محمود عباس هم در غزه 16‎%‎ و در كرانه باخترى 2‎%‎ و به طور ميانگين 8‎%‎ خواهد بود و اين در حالى است كه ميزان مشاركت در انتخابات 72‎%‎ خواهد بود.

اما با فرض رقابت فقط ميان اسماعيل هنيه و محمود عباس ميزان مشاركت 52‎%‎ بوده و آراى اسماعيل هنيه در غزه 48‎%‎ و در كرانه باخترى 29‎%‎ و به طور ميانگين 37‎%‎ خواهد بود و محمود عباس هم در غزه 22‎%‎ و در كرانه باخترى 5‎%‎ و به طور ميانگين 11‎%‎ هم رأى به دست خواهد آورد.

حال اگر نامزدها مروان البرغوثى و اسماعيل هنيه باشند، ميزان مشاركت 69‎%‎ خواهد بود و آراى مروان البرغوثى در غزه 44‎%‎ و در كرانه باخترى 41‎%‎ و به طور ميانگين 42‎%‎ خواهد بود و از سويى ديگر آراى اسماعيل هنيه در غزه 36‎%‎ و در كرانه باخترى 16‎%‎ و به طور ميانگين 6‎%‎ مى باشد.

همچنين اگر اين بار نامزدها اسماعيل هنيه و نخست وزير مستعفى تشكيلات خودگردان محمد اشتيه باشند، ميزان مشاركت 53‎%‎ خواهد بود و اسماعيل هنيه در غزه 48‎%‎ و در كرانه باخترى 32‎%‎ و به طور ميانگين 38‎%‎ رأی به دست خواهد آورد. همچنين آراى محمد اشتيه در غزه 27‎%‎ و در كرانه باخترى 3‎%‎ و به طور ميانگين 13‎%‎ خواهد بود.

در آخر اگر نامزد انتخابات اسماعيل هنيه و نامزدى خارج از فتح مانند مصطفى البرغوثى باشد، ميزان مشاركت 56‎%‎ خواهد بود و آراى مصطفى البرغوثى در كرانه باخترى 17‎%‎ و در غزه 32‎%‎ و به طور ميانگين 23‎%‎ مى باشد و آراى اسماعيل هنيه هم در كرانه باخترى 25‎%‎ و در غزه 41‎%‎ و به طور ميانگين 44‎%‎ مى باشد.

همچنين در پاسخ به انتخاب جانشينى براى محمود عباس 40‎%‎ مروان البرغوثى و 19‎%‎ اسماعيل هنيه و 10‎%‎ يحيى السنوار و 6‎%‎ حسين الشيخ و 4‎%‎ محمد دحلان و 2‎%‎ خالد مشعل و 1‎%‎ محمد اشتيه را مناسب مى بينند.

در پاسخ به پرسشى مبنى بر بقا يا استعفاى محمود عباس در نوار غزه 71‎%‎ و در كرانه باخترى 93‎%‎ و به طور میانگین 84‎%‎ خواهان استعفاى وى هستند و در نوار غزه نيز 24‎%‎ و در كرانه باخترى 7‎%‎ و به طور ميانگين 14‎%‎ خواهان بقاى وى مى باشند.

درخصوص حمايت از جريان هاى سياسى در نوار غزه 25‎%‎ و در كرانه باخترى 16‎%‎ و به طو ميانگين 17‎%‎ از فتح حمايت مى كنند. همچنين ميزان حمايت از حماس در غزه 34‎%‎ و در كرانه باخترى 35‎%‎ و به طور ميانگين 34‎%‎ مى باشد و ميزان حمايت از جريان سوم در غزه 14‎%‎ و در كرانه باخترى 10‎%‎ و به طور ميانگين 12‎%‎ است.

در صورت برگزارى انتخابات در كرانه باخترى 9‎%‎ و در غزه 20‎%‎ و به طور ميانگين 14‎%‎ به فتح رأى خواهند داد. آراى حماس هم در غزه 35‎%‎ و در كرانه باخترى 26‎%‎ و به طور ميانگين 30‎%‎ خواهد بود. كرانه باخترى هم 4‎%‎ و و غزه 8‎%‎ و به طور ميانگين هم 6‎%‎ به جريان سوم رأى مى دهند.

ديدگاه ها درخصوص استعفاى محمد اشتيه

در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه استعفاى نخست وزير تشكيلات خودگردان گامى به سوى اصلاح اين تشكيلات است يا خير؟ 62‎%‎ نظر منفى و 30‎%‎ نظر مثبت داشتند.

اما درخصوص تركيب دولت جديد 21‎%‎ در غزه و 7‎%‎ در كرانه باخترى و به طور ميانگين 13‎%‎ گزينه تشكيل دولت توسط حزبى سياسى را برگزيدند و 23‎%‎ در غزه و 9‎%‎ در كرانه باخترى و به طور ميانگين 12‎%‎ تشكيل دولتى به رياست محمود عباس را انتخاب نمودند و 38‎%‎ در غزه و 78‎%‎ در كرانه باخترى و به طور ميانگين 62‎%‎ گزينه تشكيل دولت تكنوكرات را انتخاب كردند.

همچنين 68‎%‎ از شركت كنندگان انتخاب اولشان در تماشاى شبكه هاى خبرى الجزيره است و پس از آن شبكه محلى فلسطين اليوم با 4‎%‎ و شبكه هاى العربيه و الميادين با 3‎%‎ براى هر كدام از آن ها و سپس شبكه هاى محلى فلسطين و الاقصى با 1‎%‎ براى هر كدام از آن ها مى باشد.

دیدگاه ها درباره روند صلح میان فلسطینیان و صهیونیست ها

درخصوص راه حل دو دولت در غزه 62% و در کرانه باختری 34% و به طور میانگین 45% به آن موافق هستند.

در زمینه بهترین راه حل برای پایان دادن به اشغالگری و برپایی کشور فلسطین 23% در غزه و 27% در کرانه باختری و 25% به طور میانگین طرفدار مذاکره هستند و 27% در غزه 12% در کرانه باختری و 18% به طور میانگین خواستار مقاومت مردمی مسالمت آمیز می باشند و 39% در غزه و 68% در کرانه باختری و 46% به طور میانگین فعالیت مسلحانه را انتخاب می کنند.

در زمینه بازگشت به مذاکرات راه حل دو کشور تحت نظارت عربی و بین المللی 46% در غزه و 33% در کرانه باختری و 38% به طور میانگین با آن موافق هستند و از آن سمت 52% در غزه و 63% در کرانه باختری و 59% به طور میانگین با این امر مخالف هستند.

چالش ها و اهداف پيش روى فلسطينيان

در اين خصوص و به طور مشخص مهم ترين آرزوى آنان در آينده براى فلسطين، 42‎%‎ خواهان عقب نشينى رژيم صهيونيستى به مرزهاى 1967 و برپايى كشور فلسطين با پايتختى قدس شرقى است و 33‎%‎ هم خواهان حق بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهايشان و 13‎%‎ ايجاد جامعه و انسانى صالح و متدين و 11‎%‎ خواهان تأسيس نظام سياسى دموكراتيک بر پايه احترام به حقوق فردى هستند.

همچنين درخصوص مهم ترين مشكل پيش روى فلسطين 56‎%‎ تداوم جنگ در غزه، 23‎%‎ اشغالگرى رژيم صهيونيستى 8‎%‎ فساد، 6‎%‎ بيكارى و 5‎%‎ چنددستگى مى دانند.

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی