محیط شناسی روابط فرهنگی

سامانه محیط شناسی راهبردی فرهنگی بین المللی(مشرف)

  گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان گام تمدن ساز، در بستر دوران گذار تاریخی و هم زمان با ورق خوردن تاریخ و شکل گیری نظم نوین طی خواهد شد. در این دوران 3 کلان چشم انداز ذیل برای ایران اسلامی، منطقه و جهان اسلام متصور است:

  • نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و سایر بازیگران اسلامی نظم ساز و تمدن ساز، برای شکل گیری نظم بهینه و تمدن نوین اسلامی در منطقه و جهان
  • جانمایی شایسته جمهوری اسلامی ایران در نظم و تمدن نوین اسلامی در منطقه غرب آسیا
  • جانمایی شایسته جهان اسلام در نظم و تمدن نوین جهانی

  اما تقاطع تمدن سازی اسلامی و نظم سازی و تمدن سازی های دیگر در سطح منطقه و جهان، شرایط پیچیده ای را فرا روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. آنچه روشن است نظم نوین در سطوح منطقه، جهان اسلام و جهان بر پایه ارزش ها، هنجارها و نظم معنایی مشترک، استوار و پایدار خواهد شد. همچنین زیست بوم های فرهنگی و تمدنی نیز در تکوین این نظم مؤثر هستند. این امور نیز بیش از هر جای دیگر، در بستر و زیست بوم های نوین اطلاعات و ارتباطات رخ خواهند داد. بنابر این، زیر بنای معنایی و فرهنگی نظم نوین حاصل بر هم کنش سه زیست بوم ذیل خواهد بود:

  • زیست بوم معنایی(ژئو سمنتیک)
  • زیست بوم فرهنگی- تمدنی(ژئو کالچر)
  • زیست بوم اطلاعات و ارتباطات(ژئو سایبر)

   دراین شرایط بازیگرانی که دارای قدرت معنایی و معناسازی بیشتری باشند و از پشتوانه های فرهنگی و تمدنی قوی تری برخوردار باشند و بتوانند زیست بوم های نوین اطلاعات و ارتباطات را بیشتر به خدمت بگیرند، علاوه بر نقش آفرینی در تکوین نظم نوین به استعلای فکری و فرهنگی و اقتدار معنوی در عرصه بین الملل نیز دست خواهند یافت. جمهوری اسلامی ایران از معدود بازیگران منطقه ای و جهانی است که توأمان از این 3 ظرفیت برخوردار است. اما ورود به این محیط گسترده، پیچیده و پر رقابت، مستلزم اشراف به این محیط و تحلیل درست روندها و تحولات آن است.

   سامانه تحلیلی – تخصصی محیط شناسی راهبردی فرهنگی بین المللی" که به اختصار "مشرف" نامیده می شود، تبیین و تحلیل دوران گذار و نظم نوین را از منظر سه زیست بوم مذکور در دستور کار خود قرار داده است. "مشرف" همچنین در تلاش است با پدیدار شناسی معنایی و فرهنگی رویدادها، روندها و تحولات ژئوپلتیک و ژئو اکونومیک در دوران گذار، به خوانش معنایی و فرهنگی مناسبی از این زیست بوم ها دست یابد. هدف "مشرف" تبیین و تحلیل نسبت میان جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام با دوران گذار تاریخی و نظم نوین منطقه ای و جهانی از منظر معنایی، فرهنگی و اجتماعی است. در این میان تحولات مناطق پیرامونی ایران اعم از حوزۀ غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره و بازیگران نظم ساز و تمدن ساز منطقه، دنیای اسلام و جهان در کانون توجه "مشرف" قرار دارد. مشرف هدف خود را از طریق جستجوی محتوای در منابع معتبر خارجی و  ترجمه و نشر آن در سامانه انجام می دهد. بدیهی است درج محتوا در این سامانه الزاما به منزله تأیید آن از سوی "مشرف" نیست.

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی